C C C C A+ A A- X

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация. Обществена информация по смисъла на закона е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни.

Условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация от Административен съд Ямбол е регламентиран с вътрешни правила, утвърдени от Председателят на съда.

Субекти на правото на достъп до обществена информация са гражданите, чужденците и лицата без гражданство, както и всички юридически лица. Това са т. нар. "заявители", които могат да упражнят правото си на достъп при условията и реда, определени с вътрешните правила и Закона за достъп до обществена информация.

Ценоразпис за получаване на информация по закона за достъп до обществена информация можете да намерите в секцията за изтегляне по долу.

Според Правилата за организацията на работа за приложение на Закона за достъп до обществена информация в Административен съд Ямбол, дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от Съдебния администратор.

За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация се предоставя за ползване формуляр-образец, както в Деловодството на съда, така и в интернет-сайта.

Заявленията се регистрират в деловодството в деня на тяхното постъпване. При регистрацията на Заявленията се използва автоматизирана деловодна програма и самостоятелен регистрационен индекс, утвърден с Номенклатурата на регистрационните индекси.

Съдебният администратор води регистър за устните запитвания, като отбелязва: трите имена на заявителя; каква информация е поискана; формата, в която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.

За преглед на делата и документите по ЗДОИ, намиращи се в Административен съд – Ямбол, гражданите могат да ползват помещението в Информационния център на съда, както и кабинета на съдебния администратор.

 

За контакти:

Димитринка Стаматова - Председател на Административен съд – Ямбол.

Тел./факс: 046 68 10 00

Приемен ден: Понеделник от 14 до 16 ч.

Жанета Трифонова – съдебен администратор в Административен съд – Ямбол

Ул. „Ал. Стамболийски” №4

тел/факс: 046 66 31 69; e-mail: yambol-adms@justice.bg

 

Писмени заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ, създавана или съхранявана в Административен съд Ямбол се приемат и регистрират в служба "Регистратура", на адрес гр. Ямбол - 8600, ул. "Александър Стамболийски" № 4, тел. 046/66 31 69 в работно време от 09:00 до 17:00 ч.

 

Oтчет за достъп до обществена информация - 2023 г.

Oтчет за достъп до обществена информация - 2022 г.

Oтчет за достъп до обществена информация - 2021 г.

Oтчет за достъп до обществена информация - 2020 г.

Oтчет за достъп до обществена информация - 2019 г.

Oтчет за достъп до обществена информация - 2018 г.

Oтчет за достъп до обществена информация - 2017 г.

Oтчет за достъп до обществена информация - 2016 г.

Oтчет за достъп до обществена информация - 2015 г.

Oтчет за достъп до обществена информация - 2014 г.

Закон за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Правила за организацията на работа за приложение на ЗДОИ

Ценоразпис за получаване на информация по ЗДОИ

Презентация достъп до обществена информация

Заявление за достъп до информация във връзка с чл. 24 и чл. 25 от ЗДОИ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация