C C C C A+ A A- X

Сигнал по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ

относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в Административен съд – Ямбол

 

Кой може да подава сигнал/да оповестява информация за нарушение?

Физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станали му известни в работен контекст, в качеството му на:

1.     работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, включително служител в Административен съд - Ямбол;

2.      лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 Договора за функциониране на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;

3.      стажант в Административен съд - Ямбол;

4.      кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Административен съд - Ямбол и получил в това качество информация за нарушение;

5.      работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

6.      лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици.

Право на защита по ЗЗЛПСПОИН, извън горепосочените лица, имат и:

1.      лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;

2.      лица, които са свързани посредством работата или роднини на  сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането.

 

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът, ведно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.

 

Сигналът за нарушение може да бъде писмен или устен.

 

Писмен сигнал се подава чрез Формуляр по образец (Приложение № 2 към Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях по ЗЗЛПСПОИН в Административен съд – Ямбол), публикуван на интернет страницата на съда, меню „Информация за съда“/“Полезна информация“/“Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, посредством:

1.      подаване по електронен път на посочения по-долу имейл адрес, като в този случай формуляра се подписва от подателя с електронен подпис.

2.      лично предаване на служителя, който отговаря за регистрирането, разглеждането и препращането на сигналите, подадени до Административен съд - Ямбол, съхранението, използването и предоставянето на информация при и/или по повод работата с тези сигнали;

3.    пратка на адреса на Административен съд - Ямбол: ул. „Александър Стамболийски“ № 4, Ямбол 8600, върху която под адреса на получателя е изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ .

При подаване на сигнал чрез пълномощник, към сигнала се прилага пълномощното в оригинал.

 

Устен сигнал се подава чрез:

-          тел. 046/663169, 046/681006, в рамките на установеното работно време на съда;

-         лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигналите, подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.

Срокът за лична среща се уговаря чрез посочените телефон и електронна поща.

Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждане на сигнали. На подаващия сигнал се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

Съгласието/отказът на подаващия сигнала се отбелязва на съответното място във формуляра.

В случай, че устният сигнал е подаден по телефон, подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.

Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице.

Към подадения сигнал могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

В срок 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

 

Информация за служителя, който отговаря за регистрирането, разглеждането и препращането на сигналите, подадени до Административен съд - Ямбол, съхранението, използването и предоставянето на информация при и/или по повод работата с тези сигнали:

Жанета Трифонова, съдебен администратор

Елена Димитрова, касиер

Телефон: 046/663169, 046/681006

Работно време: всеки работен ден, от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Електронен адрес: zh.trifonova@ya-adc.justice.bg

                                e.dimitrova@ya-adc.justice.bg

Срок за предоставяне на обратна информация за предприетите действия по сигнала: до 3 месеца след потвърждаването на получаването на сигнала или ако не е било изпратено потвърждението на сигнализиращото лице, след изтичане на не повече от три месеца, считано от изтичане на срока по чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Настоящата информация е изготвена на основание чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

 

 Информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН

 Формуляр по ЗЗЛПСПОИН

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация