C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ

 

В качеството си на администратор на лични данни, Административен съд Ямбол има задължение да ви предостави информация в изпълнение на чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Данни за контакт с администратора:

Адрес:

Административен съд – Ямбол

Гр.Ямбол, 8600, ул.“Александър Стамболийски“ №4,

Електронна поща:

adms_yambol@yambollan.com

Работно време: понеделник – петък, 8.30ч. – 17.00ч.

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Димитринка Христова Стаматова – административен ръководител – председател.

Електронна поща:

adms_yambol@yambollan.com;

 

Категория лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

Информацията, която може да съдържа лични данни, се обработва за следните цели:

Човешки ресурси;

контрагенти;

вещи лица;

искания по ЗДОИ;

видеонаблюдение;

посетители;

жалби, сигнали и други искания;

упражняване на права по смисъла на Регламент - (ЕС) 2016/679 пред Административен съд – Ямбол в качеството на администратор на лични данни;

 

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Административен съд – Ямбол.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

Административен съд Ямбол осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност – ЗСВ, ПАС, КТ.

Административен съд Ямбол определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска след приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Административен съд Ямбол връща документите, по начина, по който са подадени.

Резултатите от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт на съда в съответствие с изискванията на ЗСВ, ПАС, КТ.

Административен съд Ямбол обработва и публикува, когато това се изисква от закона, лични данни на служители и лица заемащи висши публични длъжности, в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Декларацията се съхранява в специален регистър.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба №3 от 25.01.2018г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

Регистър “ Контрагенти“

В изпълнение на дейностите си и във връзка с правомощията си, обработва лични данни за физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от Административен съд Ямбол по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и др.

Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало в предвидените от закона случаи. Достъпът до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 

Искания по ЗДОИ

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Административен съд Ямбол предоставя такава информация само дотолкова, доколкото отговаря на целите на ЗДОИ.

 

Видеонаблюдение

В Административен съд Ямбол се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 /един/ месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях задължения.

 

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на Административен съд Ямбол се извършва чрез служители на ГД „Съдебна охрана“. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на съда и контрол на достъпа.

 

Жалби, сигнали и други искания

Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняване правомощията на Административен съд Ямбол като правораздавателен орган се подават по реда и условията на действащото законодателство.

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред Административен съд Ямбол, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на съда в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

Обработване на лични данни на деца

Като елемент от дейността за повишаване на правната култура на децата, Административен съд Ямбол ежегодно организира и провежда дни на отворени врати, както и участва при изпълнение на различни Програми инициирани от ВСС.

Участието е доброволно и данните /име, възраст и училище/ се обработват само за целите на посочените инициативи.

 

Срок за съхранение на личните данни

В Административен съд Ямбол действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратор на личните данни. При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Административен съд Ямбол, ще ви бъде поискано да се идентифицирате чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по вашето искане. Необходимо е да подпишете вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с вас.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни;

  1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
  2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
  3. Право на изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание/изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др./
  4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

Промени в политиката за поверителност

Запазваме си правото да променяме политиката си по поверителност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация