C C C C A+ A A- X

Вещи лица

  Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за 2023 година

 

 

 

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол

 

Издаден от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2023 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

 

 1. Клас "Криминалистични експертизи"

Митко Йорданов Драганов, образование – висше; специалност – технология на неорганичните вещества; квалификация – инженер-химик; свидетелство за експерт-специалист; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

Петко Колев Петков, образование – висше; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Филип Томов Стоянов, образование – висше; 1. Клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия". Видове: 7.1. Съдебна химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

 Димитър Илиев Попов, образование – висше; специалност – химична технология на дървесината; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия". Видове: 7.1. Съдебна химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

 Валентин Димитров Вълканов, образование – висше; специалност – биология; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 6. клас "Съдебно-биологични експертизи". Вид: 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.

 Иван Иванов Стоянов, образование – средно специално; специалност – селскостопанска техника и земеделие; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Георги Христов Георгиев, образование – висше; специалност – психология; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Радомир Вълчев Господинов, образование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

 Спасимир Йорданов Спасов, образование –средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 11. Клас "Други съдебни експертизи" – Одорология (мирисови експертизи).

 Тодор Андонов Тодоров, образование – средно, 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Атанас Тодоров Чиликов, образование – висше; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Илиан Иванов Костов, образование – средно; 1. клас "Криминалистични експертизи". Вид: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Петър Недков Петров, образование – висше; 1. клас "Криминалистични експертизи". Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

Кирил Любомиров Попов, образование – висше, медицина, специалност – патологоанатом; 2. клас: "Съдебномедицински експертизи".

 Димитрина Стойчева Стойчева-Славова, образование – висше, медицина, специалност – акушерство и гинекология; 2. Клас: "Съдебномедицински експертизи".

 Мая Иванова Кичева, образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик, диплом – кандидат на науките; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

 Димитър Василев Брънков, образование – висше, медицина, специалност – нервни болести, призната правоспособност по клинична електромиография; 2. клас: "Съдебномедицински експертизи". Вид 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.

 Светлозар Георгиев Кривошиев, образование – висше, медицина, специалност – вътрешни болести, професионални заболявания; 2. клас: "Съдебномедицински експертизи".

 Борис Петров Шахов, образование – висше, специалност – молекулярна биология, професионална квалификация – молекулярен биолог, специализация – микробиология; 2. клас: "Съдебномедицински експертизи". Вид: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.

Йордан Иванов Стойков, образование – висше, специалност – медицина, патологична анатомия с цитопатология, квалификация – лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по съдебна медицина; 2. клас "Съдебномедицински експертизи".

 Емил Николов Бъчваров, висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 32 години; 2. клас: "Съдебномедицински експертизи". Вид: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части. 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица. 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход. 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Марин Костадинов Балтов, висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 24 години; 2. клас: "Съдебномедицински експертизи". Вид: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части. 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица. 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход. 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Мила Адрианова Табакова, образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – акушер-гинеколог, трудов стаж – 42 години; 2. клас: Съдебномедицински експертизи. Вид: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

Лариса Владимировна Димитрова, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

 Стефка Николова Ковачева, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат – "Основи на съдебната психиатрия"; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

Мария Николова Николова, образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация икономист по социално-икономическа информация; клас "Съдебно-икономически експертизи".

 Никола Иванов Николов, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Галина Господинова Тенева, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност съдебни експертизи; клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

 Йорданка Митева Касидова, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност съдебни експертизи; клас "Съдебно- икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Диан Сухел Кайали, образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – счетоводство и контрол, икономист; клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Диньо Стоилов Сарайдаров, образование – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността, икономист-счетоводител.

Димитринка Николова Кабакова, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Илия Крумов Прокопиев, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Митко Кирилов Краев, образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Недко Иванов Ангелов, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – съветник по икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – "Съдебно-счетоводен експерт – вещо лице"; "Международни счетоводни стандарти".

Стоянка Димитрова Бончева, образование –висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат – "Международни счетоводни стандарти".

 Николинка Вълкова Русева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, синдик, оценител на земеделски земи; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

 Бою Иванов Боев, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални отношения, експерт-счетоводител, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти; 4. клас "Съдебно-счетоводни експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Ангел Георгиев Тепсизов, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Кета Ангелова Дечева, образование – висше, степен – магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи и експерт-проверител на измами; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Васил Димитров Господинов, образование –висше, степен – магистър, специалност – застраховане и социално дело с професионална квалификация икономист-застраховател.

 Десислава Николова Добрева, образование –висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Светлана Николова Димитрова, образование –висше, степен – бакалавър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Огнян Николов Бюлбюлев, образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – експерт по банки и банково дело, съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи и експерт-оценител на машини, съоръжения, активи, земеделски земи; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Атанас Стоянов Костов, Елхово, образование – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономика, квалификация – икономист-счетоводител; клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Гроздю Константинов Гроздев, образование – висше, специалност – икономика на транспорта, квалификация – икономист; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

 Ели Йорданова Василева, образование – висше, специалност – публични финанси и икономика и управление на селското стопанство, професионална квалификация – магистър по икономика, международни счетоводни стандарти, специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и процеси; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

 Десислава Иванова Паскалева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 7 г.; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Катя Колева Пенева, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж – 37 г.; специализация – ИУ на селищните системи; лиценз за оценка на машини и съоръжения; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Мария Косева Баева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Цветан Иванов Атанасов, образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Ваня Радева Цачева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи. Вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза; 11. клас "Други съдебни експертизи" – социално-икономически експертизи.

 Димитрина Тодорова Петрова, образование –висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – икономист – бизнес организатор, специализация – стопански бизнес, следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи и квалификация съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

 Надежда Вакова Христова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Желязко Динков Желязков, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

 Николай Иванов Петров, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи. Вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

 Йонка Иванова Христова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, свидетелство за следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

 Биляна Михайлова Бояджиева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – международен туризъм, с професионална квалификация – магистър по туризъм; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Нели Петкова Гагашева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Пейчо Герганов Петков, образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността – химия и металургия; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Ангел Тодоров Тодоров, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

 Маргарита Миткова Попова, образование –висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Теодора Георгиева Стоянова, образование –висше, специалност – търг. бизнес и посредничество, квалификация – икономист-посредник, трудов стаж – 17 г.; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

 Борис Атанасов Борисов, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

 Нели Петкова Вълчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация – икономист-счетоводител, втора специалност – финанси; трудов стаж – 5 г. и 4 м.; месторабота – ЕТ "Бизнес консулт – Нели Вълчева" – управител; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1.Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 Добрин Тодоров Василев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; трудов стаж – 5 г.; месторабота – Счетоводна къща Фини & Добрин Василев – счетоводител; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

 Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – икономист по строителството, втора специалност – съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж – 33 г.; месторабота – "Лукойл Нефтохим Бургас" – АД – водещ одитор в регионален отдел "Контрол и одит"; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Михаил Василев Михайлов – образование –висше, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – специализация на финансови ревизори; трудов стаж – 40 години, като вещо лице 21 години; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Тошка Василева Георгиева, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – Организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността; трудов стаж – 7 години; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Елисавета Асенова Стойкова, образование – висше, специалност – стопанско управление, допълнителна квалификация – инж. "Горско стопанство"; трудов стаж – 14 години; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

 Драгомир Иванов Димитров, образование – висше специалност – счетоводство и контрол и стопанско управление; професионална квалификация – икономист; специализация – индустриален мениджмънт и предприемачество; трудов стаж –8 години и 11 месеца; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Йовка Дончева Черкелова, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; квалификация – икономист-счетоводител; трудов стаж – 14 години; 4. клас "Съдебно-икономически експертизи". Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

Николина Нейчева Манолова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация "Оценка на недвижими имоти"; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи".

 Станка Панайотова Дженева-Динева, образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Фиданка Георгиева Дженкова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Марлена Серафимова Серафимова, образование – висше, специалност – транспортно строителство – пътно строителство, строителен инженер по транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Атанаска Димитрова Димитрова, образование – средно специално, техникум по строителство, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, строителен техник по геодезия, фотограметрия и земеустройство.

 Димитър Борисов Стоянов, образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, оценка на машини и съоръжения.

 Димитър Иванов Андреев, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Жанка Димова Михайлова-Колева, образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Милчо Гочев Димитров, образование – средно специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена обработка, квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

 Атанас Иванов Димов, образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен техник; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Валентина Борисова Илиева-Димова, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Мария Димитрова Златева, образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Станчо Колев Станчев, образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

 Мирослав Георгиев Минев, образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

 Стоян Илиев Банев, образование – висше, степен – магистър, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

 Иван Илиев Банев, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Митко Кирилов Краев, образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

 Марийка Лазарова Воденичарова, образование – средно специално, строителен техникум, специалност – архитектурен техник.

Свилена Георгиева Кехайова, образование –висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, диплом за преквалификация – счетоводна отчетност с квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.

Стойко Христов Пехливанов, образование –висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, квалификация – машинен инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

 Севдалин Димитров Дяков, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер, автоексперт; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

 Дикран Бохос Бохосян, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспортна техника и технологии, квалификация – машинен инженер, автотехническа експертиза; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

 Пейо Генчев Даскалов, образование – полувисше; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

 Деян Йорданов Атанасов, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

 Иво Иванов Узунов, образование – висше, специалност – изчислителна техника, спец. ПС, квалификация – инженер по радиоелектроника; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

 Михаил Колев Михайлов, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценка на машини и съоръжения.

 Евгения Георгиева Динева, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи.

 Константин Михайлович Якубович, образование – висше, специалност – архитектура; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

 Павлина Костова Колева, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Димитър Славов Керемидчиев, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Николай Колев Делев, образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка на гори и земи в горския фонд, регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

 Николай Христов Христов, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – топло-, газоснабдяване и вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и автоексперт; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

 Йордан Георгиев Събев, образование – висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Пламен Илиев Василев, образование – висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Мария Петрова Шуманова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Димитър Тодоров Игнев, образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер. 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Ивелин Красимиров Кръстев, образование – висше, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, специалност – автотранспортна и земеделска техника, професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС кат. "С" и "Т"; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

 Николай Иванов Петров, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

 Бойчо Гочев Узунов, образование – висше, специалност – автом. на производството, удостоверение за повишаване на квалификацията по противопожарна техника и безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Милка Иванова Стаматова, образование – висше, специалност – ОПУС, квалификация – икономист по строителството, сертификат за оценителска правоспособност, удостоверение за оценител на земеделски земи, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Ренета Тодорова Реванска, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – електротехника и финанси, квалификация – електроинженер с педагогическа правоспособност и икономист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Кольо Георгиев Гяуров, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по пожарна и аварийна безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Живко Възкресенов Бянов, образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност. 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Стоян Георгиев Тенев, образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Стоян Колев Тенев, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Благой Митев Димитров, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. клас "Съдебни инженерни-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Стоян Георгиев Стоянов, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Кольо Димитров Петров, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Анатоли Николаев Василев, образование – висше, специалност – защита при аварии и бедствия; защита на националната сигурност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Нелиян Николаев Цонев, образование – висше, специалност – електроника и автоматика; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Пламен Иванов Сулаков, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Николай Христов Георгиев, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Веселин Георгиев Атанасов, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Иван Георгиев Динев, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Янко Боянов Боянов, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

 Венцислав Панев Димитров, образование –висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – машиностроителни технологии и мениджмънт, професионална квалификация – машинен инженер-мениджър; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; Вид: 5.1 Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Атанас Петров Атанасов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене; квалификация – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ; втора специалност – инструктор за обучение на водачи на МПС – категория "С"; трудов стаж – 7 г.; месторабота – "Драйвкар" – ЕООД – управител; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

 Мария Димитрова Златева – образование –висше; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100388/2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза;

Димитър Иванов Бъчваров – образование –висше, специалност – офицер от РТВ – военен инженер по РЛС и инженер радиоелектроника; трудов стаж – 14 години; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-техническа експертиза;

Петьо Благоев Гицов – образование – висше, специалност – строителство на жп линии, пътища и мостове; трудов стаж – 22 години; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

 Калоян Христов Куцаров – висше, специалност – АСУ – експерт и ремонт на АСУ за ПВО във факултет на ПВО и КИС; квалификация – компютърни системи и технологии; трудов стаж – 11 г.; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза;

Георги Христов Карамарков – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

 Христо Георгиев Георгиев – висше; специалност – транспорт и енергетика; допълнителна квалификация – автоексперт – ТУ – София; трудов стаж – 18 г.; стаж като вещо лице – 5 г.; 5. клас "Съдебни инженерно-технически експертизи". Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

Иван Тотев Иванов, образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.

Митко Тодоров Петев образование – висше специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.

 Елена Димитрова Гинева, образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.

 Елена Колева Николова, образование – висше, специалност – зоотехник, квалификация – зооинженер; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

Диана Иванова Иванова – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите; втора специалност – маркетинг, мениджмънт; трудов стаж – 17 г.; 7. клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"; 7.1. Съдебно-химическа експертиза.

Мая Иванова Кичева – образование – висше, Биологически факултет; специалност – молекулярна и функционална биология, месторабота – "Проген" – ООД, София; заемана длъжност – управител и експерт; трудов стаж – 24 г.; трудов стаж като вещо лице – 10 години; 7. клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"; 7.1. Съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти);

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

Мария Димитрова Златева, образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 8. клас "Съдебни селскостопански експертизи". Вид: 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

 Добромир Илиев Димитров, образование – висше, специалност – ветеринарна медицина, трудов стаж – 28 г., месторабота ОДБХ – Ямбол, главен инспектор; 8. клас "Съдебни селскостопански експертизи". Видове: 8.1. Съдебна ветеринаромедицинска експертиза.

 Стефан Димитров Желязков – образование – висше, специалност – ветеринарна медицина; професионална квалификация – ветеринарен лекар; трудов стаж – 7 години, 9 месеца и 26 дни; 8. клас "Съдебно-селскостопански експертизи". Вид: 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

 

10. Клас "Оценителни експертизи"

Мария Димитрова Златева – образование – висше; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; 10. клас "Оценителни експертизи".

 Атанас Иванов Димов, образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен техник, Сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии.

Валентина Борисова Илиева-Димова, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, трудов стаж – 15 г., оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, Сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насъждения; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.1. Оценка на недвижими имоти и вид 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насъждения.

Станчо Колев Станчев, образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения; клас 10.Оценителни експертизи, вид 10.3. Оценка на машини и съоръжения.

 Мирослав Георгиев Минев, образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.3. Оценка на машини и съоръжения.

 Николина Нейчева Манолова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация "Оценка на недвижими имоти"; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.1. Оценка на недвижими имоти.

 Фиданка Георгиева Дженкова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.1. Оценка на недвижими имоти.

 Марлена Серафимова Серафимова, образование – висше, специалност – транспортно строителство – пътно строителство. Строителен инженер по транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи; клас 10. Оценителни експертизи, вид 10.1. Оценка на недвижими имоти.

11. Клас "Други съдебни експертизи"

Ервант Гарбис Ованесян, образование – средно специално, техникум по механотехника, специалност – машинен техник, бижутерия, златарство.

Елена Николова Георгиева, образование – висше, специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител.

 Елена Мирчева Даскалова, образование – висше, фармацевт, специалност – организация и икономика на аптечното дело.

Ваня Радева Цачева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, Сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 11. клас "Други съдебни експертизи" – социално-икономически експертизи.

 Ангел Димитров Янчев, образование – средно професионално – техническо училище по строителство, майсторско свидетелство от Националната занаятчийска камара за занаят – бижутерство.

 Мая Иванова Кичева; 11. клас "Други съдебни експертизи"; 11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 11.2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; 11.3. Експертиза по писмени данни, касаещи 11.1 и 11.2.

Надежда Иванова Димитрова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, магистърска програма – управление на институциите за социална работа и удостоверение за достъп до класифицирана информация; 11. клас "Други съдебни експертизи".

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация