C C C C A+ A A- X

Конкурс по документи и събеседване за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “шофьор”

Дата на публикуване 4 март 2019 Последна редакция 21 май 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Административен съд Ямбол обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “шофьор” при следните изисквания:

 

 І. Кратко описание на длъжността- управлява повереният му автомобил по зададен от административния ръководител маршрутследи за техническото състояние на автомобила и осигурява безопасно движение по пътищата при спазване инструкциите за безопасност на труда; ежедневно извършва технически оглед и поддържа в изправност управляваното МПС; поддържа чист повереният му автомобил; при пътнотранспортно произшествие незабавно уведомява административния ръководител; своевременно изпълнява поставените задачи и отстранява внезапно възникнали повреди по автомобила, които са от неговата компетентност; извършва и други дейности, възложени от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.

Минимален размер на работната заплата – 683 лв.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания – кандидатите да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; да отговарят на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

Специфични изисквания –свидетелство за управление на МПС, категория „С“.

            

ІІІ. Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване за работа – по образец;
  2. Декларация от кандидата, че е пълнолетен гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
  3. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл.136 ПАС;
  4. Копие на диплом за завършено средно или по-висока степен образование;
  5. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
  6. Свидетелство за управление на МПС, категория „С“;
  7. Свидетелство за съдимост - за конкурс в АдмС Ямбол, оригинал;
  8. Медицинско свидетелство;
  9. Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността;

В заявлението кандидатите задължително отбелязват позицията, за която кандидатстват.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда от Комисия, назначена със Заповед на Председателя на АдмС-Ямбол. Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидените в нормативните актове изисквания за длъжността.

За Решението си Комисията изготвя протокол и списъци на допуснатите и недопуснати кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на събеседването, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и датата на провеждането му.      

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на съда и се публикуват на неговата интернет страница, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в 7 дневен срок от обявяването на списъците. Административния ръководител на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът ще се проведе на два етапа както следва:

Първи етап – избор по документи, представени от кандидатите;

Втори етап – събеседване с комисията;

 Оценяването се извършва по точкова система при минимален брой точки – 0т., а максимален 10т. Крайната оценка се формира като средно аритметична оценка от получените точки на членовете на Комисията. За успешно издържали конкурса се считат кандидатите получили крайна оценка по-висока или равна на 6.

Класирането на участниците – Комисията оформя резултатите от проведения конкурс в протокол и класира успешно издържалите кандидати. С класирания на първо място кандидат са сключва споразумение по чл.145 ПАС, във връзка с чл.107 КТ. Лицето е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите. Ако лицето не постъпи на работа в посочения срок трудовото правоотношение възниква със следващия класиран кандидат.

               Необходимите документи за кандидатстване са обявени на интернет страницата на Административен съд Ямбол, като същите могат да се получат и от съдебния администратор на Административен съд – гр.Ямбол, ул.”Ал.Стамболийски” №4.          

               На кандидатите предварително се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

 

V. Място за подаване на документи –      Документите се подават лично или чрез пълномощник в Административен съд Ямбол, ул.“Ал.Стамболийски“ №4 – съдебен администратор в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявлението.

 

VІ. Допускането на кандидатите до конкурс, изпращането на съобщения до тях и класирането на допуснатите кандидати ще се извърши по реда на Раздел ІV от КТ.

Забележка: Притежаваните допълнителни   квалификации и правоспособности са   предимство.

 

               Обявата е публикувана във вестник “Ало Ямбол” на   04.03.2019 г.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация